VUOKRAUSTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT

 

1 §. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan maaseutumatkaa koskevaan sopimukseen, kun

maaseutumatkailuyrittäjä tarjoaa yksityiselle asiakkaalle taikka kahden tai useamman

asiakkaan ryhmälle maaseutumatkailupalveluja. Ehtoja sovelletaan myös soveltuvin

osin kun maaseutumatkailupalveluja tarjotaan toisille yrityksille tai yhteisöille.

 

2 §. Määritelmä

Maaseutumatkailu palvelulla tarkoitetaan näissä ehdoissa

a) majoitusta;

b) majoitusta ja muuta sellaista matkailupalvelusta, joka ei ole kokonaisuuden

kannalta oleellinen; taikka

c) yhtä tai useampaa seuraavista; ruokailua ja kokousjärjestelyä, ajanvietto- ja

harrastusmahdollisuuden järjestämistä.

 

3 §. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun ehdot ovat olleet

asiakkaan saatavilla ja hän on sen jälkeen suorittanut vähintään ennakkomaksun.

 

4 §. Maksuehdot

Asiakkaalle lähetetään lasku joko normaalin postin tai sähköpostin välityksellä.

Maksu tulee maksaa laskun tietojen mukaan. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset

on ilmoitettava 5 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.

 

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun 30% palvelun

kokonaishinnasta eräpäivään mennessä tai on maksanut sekä ennakkomaksun

että loppumaksun yhdellä kerralla eräpäivään mennessä. Loppusuoritus maksetaan

viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen palvelun alkua.

 

Ennen palvelun käyttämistä asiakkaan on esitettävä kuitti tai muu selvitys

suoritetusta maksusta.

 

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlöydään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä

asiakkaalle tehtävää ilmoitusta.

 

Hinnat on ilmoitettu sitoumuksetta ja kohteen omistajalla on oikeus hintojen

muutoksiin.

 

5 §. Asiakkaan oikeus purkaa sopimus

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje,sähköposti) yrittäjän ilmoittamaan osoitteeseen.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun asiakkaan ilmoitus on saapunut

yrittäjälle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen

oikeana ajankohtana, katsotaan ilmoituksen tulleen perille sinä ajankohtana, jolloin sen

säännönmukaisesti olisi pitänyt saapua yrittäjälle, vaikka ilmoitus myöhästyisi tai ei tulisi perille.

 

Varauksen peruuttamisesta pidetetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu

myöhemmin kuin 42 vuorokautta ennen varauksen alkua, veloitetaan koko varauksen hinta.

Jos lomakohde saadaan markkinoituatoiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava

summa, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksua vastaava summa.

 

Suosittelemme matkavakuutusta joka kattaa myös matkan peruuttamisesta aiheutuvat

kustannukset esim. sairastapaukset yms.

 

Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomakohde, loma-ajankohta) on yrittäjällä oikeus

periä kohteen ennakkomaksu. Muutos on tehtävä viimeistään  kuusi (6) viikkoa ennen

varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman

varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

 

6 §. Yrittäjän oikeus purkaa sopimus

Yrittäjällä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli

ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko

tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma

estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan,

asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta ja jos palvelun suorittaminen

keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.

 

Yrittäjän on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei

toteuteta.

 

7 §. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta

Yrittäjä vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin

ne on markkinoitu tai sellaisena kuin kunkin varauksen osalta on erikseen sovittu.

 

8 §. Osapuolten vastuu ja vahingonkorvaukset

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka yrittäjän suorituksessa oleva

virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu yrittäjän

huolimattomuudesta. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä asiakkaalla

aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet kulut.

 

Yrittäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai

muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota yrittäjä ei olisi voinut estää

mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Yrittäjän on ilmoitettava asiakkaalle

esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää

mahdollisimman pieneksi.

 

Lomakohde on asiakkaan käytössä tulopäivänä kello 16.00. alkaen, lähtöpäivään kello

12.00. asti.

 

Kohteen avaimet luovutetaan etukäteen sovitulla tavalla. Asiakas palauttaa

lomakohteen avaimen saamiensa ohjeiden mukaan. Kadonneesta avaimesta peritään

korvaus.

 

Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä yrittäjän antamia ohjeita

ja määräyksiä ja hän on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa yrittäjälle tai

kolmansille osapuolille. Asiakas on velvollinen korvaamaan kohteelle, sen

irtaimistolle tai ympäristölle aiheuttamansa vahingot. Mikäli asiakas aiheuttaa

vakavaa häiriötä, vaaraa tai annettujen ohjeiden piittaamattomuutta mökissä tai

mökkialueella voidaan vuokrasuhde purkaa välittömästi eikä asiakkaalla ole oikeutta

vuokran palautukseen.

 

Asiakas vastaa kohteen ja sen pihapiirin siisteydestä vuokra-aikana ja luovuttaa sen

siivottuna. Mikäli siivousta ei vuokra-ajan päätyttyä ole suoritettu, asiakkaalta

peritään vähintään 150€ siivousmaksu.

 

Lemmikkieläinten tuominen lomakohteeseen on ehdottomasti kiellettyä.

 

Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kiellettyä.

 

Kohteeseen saa sijoittua vain varausta tehdessä sovittu henkilömäärä.

Lisähenkilöistä peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Ilmoittamattomista ylimääräisistä henkilöistä peritään 20 €/vrk. Asuntovaunun tai

teltan käyttö ilman omistajan lupaa on kielletty

 

Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on palvelun käyttämisen

edellyttämät voimassaolevat asiakirjat, kuten passi, viisumi, aseenkantolupa, tosite

kalastuksenhoitomaksusta, sekä vakuutusturva, jonka hän katsoo tarvitsevansa.

 

Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain,

hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun

palautukseen.

 

9 §. Huomautukset ja riitojen ratkaisu

Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi yrittäjälle huomautuksen mahdollisista

puutteista, jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Muut mahdolliset

huomautukset, joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana ja

korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti yrittäjälle normaalisti viimeistään

kuukauden kuluttua palvelun käytön päättymisestä. Mikäli vuokrauksen aikana sattuu

mikä tahansa kohteeseen liittyvä vahinko, on siitä ilmoitettava viimeistään

vuokra-ajan päättymispäivänä omistajalle. Myöhemmin havaituista vahingoista voidaan

periä vuokralaiselta vahingon lisäksi vähintään 90 euron suuruinen järjestelykulu.

 

Mikäli asiakas ja yrittäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa

riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli asia saatetaan

tuomioistuimen käsiteltäväksi, niin asia käsitellään asiakkaan asuinpaikkakunnan

käräjäoikeudessa.